www.apuen.sk obstaravania.egov.sk www.vo-portal.sk www.edotacie.sk
Za bezpečnejšie, kvalitnejšie a efektív-
nejšie verejné obsta-
rávania a firemné
nákupy.
Portál eGov-Obstarávania
umožňuje zverejňovať ob-
starávania predpísaným
spôsobom doslova za pár
minút.
Cieľom portálu je poskyt-
núť nezávislú odbornú
podporu verejným
obstarávateľom, záujem-
com o verejné zákazky,
a vôbec všetkým
subjektom, ktoré
prichádzajú do styku
so zákonom o verejnom
obstarávaní.
Najjednoduchšia cesta
k dotáciám, a všetko
potrebné o nich nájdete
online.